skip to main content

Privacyverklaring: Yvonne Eikens Coaching & Advies

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2019.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Yvonne Eikens Coaching & Advies,
Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum
Eigenaar/oprichter: Yvonne Eikens
Kamer van Koophandel nummer: 30258589
Contactgegevens: 06 –50640166 en info@yvonneeikens.nl

Het gebruik van persoonsgegevens
Yvonne Eikens Coaching & Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en Whatsapp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (uw werkgever) in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Yvonne Eikens Coaching & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW – gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Gegevens betreffende uw dienstverband; arbeidsverleden en functie(s)
• CV (evt. met pasfoto)
• Gegevens in voorstel of een plan van aanpak (situatiebeschrijving, opleidingen, leeftijd)
• Inhoud van communicatie (notities, e-mail, voortgang, zowel papier als digitaal)
• Gemaakte opdrachten (uitkomst vragenlijsten/ opdrachten)

Doeleinden
Yvonne Eikens Coaching & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact; • Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning van afspraken;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Het verzorgen van opleidingen en workshops;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Informatie op de website (indien afgestemd) Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, en/of uw werkgever. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Yvonne Eikens Coaching & Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten;
• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 
In het kader van haar dienstverlening kan Yvonne Eikens Coaching & Advies persoonsgegevens uitwisselen. Yvonne Eikens Coaching & Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Te weten: de IT-leveranciers van onze website, leveranciers van onze tools en systemen en de accountant/boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met samenwerkende partijen wordt een zogenaamde verwerkingsovereenkomst gesloten om de veiligheid van (uw) gegevens te kunnen borgen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Yvonne Eikens Coaching & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Yvonne Eikens Coaching & Advies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU - VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Yvonne Eikens Coaching & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken/bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afronding van de begeleiding verwijderen wij alle persoonlijke informatie die u ons in het kader van uw begeleiding/training heeft verstrekt (opdrachten, notities, CV, etc). De termijn die wij hiervoor hanteren is binnen 1 jaar na afronding. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Yvonne Eikens Coaching & Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Yvonne Eikens Coaching & Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maken wij beschermde back-ups van onze gegevens en maken wij gebruik van systemen die bescherming bieden tegen virussen en spyware, om uw gegevens te beschermen.

Cookies
Wij volgen u niet, ook niet via cookies op de website.

Uw rechten
U heeft het recht om Yvonne Eikens Coaching & Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op om af te stemmen wat u wilt inzien. Indien gewenst ontvangt u aansluitend een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Yvonne Eikens Coaching & Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Yvonne Eikens Coaching & Advies Laapersveld 75 1213 VB Hilversum Of info@yvonneeikens.nl U kunt ook contact opnemen via 06-50640166.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvonne Eikens Coaching & Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Yvonne Eikens Coaching & Advies en niet op verwerking via websites van derden waarnaar hyperlinks op onze website zijn opgenomen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2019. Yvonne Eikens Coaching & Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.