Algemene voorwaarden:

 

Definities
• Yvonne Eikens Coaching & Advies: Yvonne Eikens Coaching & Advies, ingeschreven bij de KVK onder nummer 30258589, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten
• Contractant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Yvonne Eikens Coaching & Advies een overeenkomst sluit
• Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van Yvonne Eikens Coaching & Advies (waarbij de deelnemer en contractant ook dezelfde kunnen zijn)
• Overeenkomst: iedere overeenkomst betreffende de levering van diensten die tussen Yvonne Eikens Coaching & Advies en de contractant tot stand komt
• Diensten: alle door Yvonne Eikens Coaching & Advies georganiseerde coaching, studiekeuze advies, begeleiding en training in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als groepsgewijs

Algemeen
• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Yvonne Eikens Coaching & Advies diensten aanbiedt of levert
• Een overeenkomst komt tot stand wanneer de contractant zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van Yvonne Eikens Coaching & Advies
• Indien de contractant en deelnemer niet dezelfde persoon zijn, aanvaarden zij beide de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
• Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de contractant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Yvonne Eikens Coaching & Advies

Uitvoering van de overeenkomst
• Yvonne Eikens Coaching & Advies verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de aangeboden diensten en biedt geen garantie voor de te behalen resultaten binnen de overeenkomst
• Voor de begeleiding en de deelnemersadministratie is Yvonne Eikens Coaching & Advies volledig afhankelijk van de deelnemer. Indien de deelnemer niet meewerkt en/of gegevens achterhoudt of vervalst acht Yvonne Eikens Coaching & Advies zich hiervoor, en voor het dientengevolge niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk
• De deelnemer verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van de juiste gegevens ten behoeve van facturatie en contactmogelijkheden
• Door het aangaan van de overeenkomst met Yvonne Eikens Coaching & Advies wordt aan haar toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden via www.yvonneeikens.nl
• Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Yvonne Eikens Coaching & Advies rapporteert aan de deelnemer. Alleen en voor zover deelnemer toestemming geeft rapporteert Yvonne Eikens Coaching & Advies over informatie van en over de deelnemer aan de contractant. Met uitzondering van in-formatie over de voortgang of indien Yvonne Eikens Coaching & Advies beoordeelt dat de fysieke of psychologische integriteit van de deelnemer, groepsgenoten of andere betrokkenen op het spel staat
• Yvonne Eikens Coaching & Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist
• Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen vanuit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijk toestemming van Yvonne Eikens Coaching & Advies

Ontbinding en opzegging
• Yvonne Eikens Coaching & Advies heeft het recht zonder opgaaf van reden een dienstverleningstraject te beëindigen of deelname van een deelnemer te weigeren in welke gevallen de contractant recht heeft op terugbetaling van het aan Yvonne Eikens Coaching & Advies betaalde bedrag
• De contractant en deelnemer hebben het recht tot 7 kalender dagen voor aanvang van een dienstverleningstraject kosteloos te annuleren per aangetekende brief. Bij annulering tussen 7 en 1 kalenderdagen voor aanvang is contractant verplicht 50% van het verschuldigde bedrag te voldoen
• Indien een individueel begeleidingsgesprek door contractant of deelnemer korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd c.q. verplaatst en/of de deelnemer niet op een vastgelegde afspraak verschijnt is de contractant de kosten voor het gesprek verschuldigd
• Als een gesprek wordt afgezegd vanwege verhindering van Yvonne Eikens Coaching & Advies, dan wordt de-ze niet in rekening gebracht en zal Yvonne Eikens Coaching & Advies zich inspannen om op de kortst mogelijke termijn een vervangend gesprek in te plannen
• Yvonne Eikens Coaching & Advies heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd is door omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan de overeenkomst worden ontbonden. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van schade geleden door de ontbinding
• Het is deelnemer verboden tijdens afspraken in het kader van de overeenkomst alcohol, verdovende mid-delen en/of wapens in bezit te hebben, onder invloed te zijn van alcohol en/of verdovende middelen en/of zich agressief te uiten jegens anderen. Bij overtreding is Yvonne Eikens Coaching & Advies bevoegd deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de door Yvonne Eikens Coaching & Advies aangeboden diensten zonder dat zij gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte) van de verschuldigde vergoeding
• Bij groepsactiviteiten heeft Yvonne Eikens Coaching & Advies het recht het programma te annuleren of de datum te wijzigen in geval van onvoldoende deelnemers. Bij annulering heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van het betaalde bedrag

Tariefstelling en betaling
• Door Yvonne Eikens Coaching & Advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend met een geldigheid van 14 dagen
• Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijs van de door Yvonne Eikens Coaching & Advies aangeboden diensten. De vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW
• Indien de omvang van de aan Yvonne Eikens Coaching & Advies verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Yvonne Eikens Coaching & Advies gerechtigd eventueel meerwerk in rekening te brengen. Zij brengt de contractant hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte
• Tenzij anders is overeengekomen geldt voor iedere overeenkomst een betalingstermijn van 14 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaar tegen de in rekening gebrachte bedragen schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt
• Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, stuurt Yvonne Eikens Coaching & Advies, ongeacht de reden, een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt als-nog binnen 14 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de contractant Yvonne Eikens Coaching & Advies een schadevergoeding verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke kosten. Indien Yvonne Eikens Coaching & Advies overgaat tot (gerechtelijke) invordering zijn alle daaruit voortvloeiende (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten voor rekening van contractant

Klachtenprocedure & geschillenbeslechting
• Een klacht dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht, schriftelijk of per email te worden gemeld. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch of persoonlijk gemeld om zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen
• Indien de klacht gegrond is worden de geleverde diensten na overleg aangepast of vergoed. De klacht schort de verplichtingen van de contractant niet op
• Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten al-vorens zij een beroep doen op de rechter
• Tussen Yvonne Eikens Coaching & Advies en contractant of deelnemer is Nederlands recht van toepassing

Aansprakelijkheid
• Yvonne Eikens Coaching & Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ont-staan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de contractant of deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
• Elke aansprakelijkheid van Yvonne Eikens Coaching & Advies voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard ook, is nadrukkelijk uitgesloten
• De contractant vrijwaart Yvonne Eikens Coaching & Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten
• De contractant is aansprakelijk voor alle schade die Yvonne Eikens Coaching & Advies mocht lijden ten ge-volge van een aan de contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voort-vloeiend uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curate-le stelling van contractant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf
• Yvonne Eikens Coaching & Advies aanvaard geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan Yvonne Eikens Coaching & Advies

Intellectueel eigendom en auteursrechten
• Yvonne Eikens Coaching & Advies behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte presentaties, materialen, programma’s, methodieken, instrumenten, afbeeldingen en/of andere diensten, ook wanneer daar-voor kosten in rekening zijn gebracht. Deze mogen, zonder schriftelijke toestemming en uitdrukkelijke vermelding van de naam van Yvonne Eikens Coaching & Advies, niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond of verspreid ter kennis van derden

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 13 juni 2019.